Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 9fed Mehefin 2022. pdf icon PDF 289 KB

4.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 21ain Mehefin 2022. pdf icon PDF 214 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Sefydliad y Glowyr Coed Duon - Adroddiad Diweddaru – Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon – 15fed Mehefin 2022;

2.    Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y Deyrnas Unedig – 29ain Mehefin 2022;

3.    Y Gronfa Ffyniant Gyffredin – 29ain Mehefin 2022;

4.    Y Bwrdd Prosiect Adfywio - Cynigion Prosiect – 29ain Mehefin 2022;

5.    Asesiad o Lety i Sipsiwn a Theithwyr 2022-27 – 13eg Gorffennaf 2022;

6.    Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai – 13eg Gorffennaf 2022;

7.    Gweithdrefn Gorfodi a Chydymffurfio Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) mewn Eiddo Domestig Rhent Preifat – 13eg Gorffennaf 2022;

  1. Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym (CPAC) 2022-2027 – 7fed Medi 2022;
  2. Adolygiad Gwasgaru Ceiswyr Lloches, Adleoli Affganiaid a Chynlluniau Wcráin – 7fed Medi 2022;
  3. Grwp Gorchwyl a Gorffen Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – 26ain Medi 2022;
  4. Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU – Cynllun Buddsoddi Lleol Caerffili – 26ain Medi 2022;
  5. Bryn Carno – 26ain Medi 2022;
  6. Y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro– 26ain Medi 2022;
  7. Bwrdd AdfywioCynigion Prosiect – 19th October 2022;
  8. Cartrefi Caerffili - Rhaglen Ddatblygu – 16eg Tachwedd 2022;
  9. Datblygiad Ty Darran - Cytundeb Gwasanaethau Cyn-Adeiladu gan gynnwys Gwaith Galluogi - 16eg Tachwedd 2022.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 28ain Tachwedd 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2023/2024 pdf icon PDF 705 KB

9.

Polisi Perchentyaeth Cost Isel. pdf icon PDF 369 KB

Dogfennau ychwanegol: