Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 9fed Mehefin 2022. pdf icon PDF 291 KB

4.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 21ain Mehefin 2022. pdf icon PDF 215 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Sefydliad y Glowyr Coed Duon - Adroddiad Diweddaru – Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon 15fed Mehefin 2022;

2.    Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y Deyrnas Unedig – 29ain Mehefin 2022;

3.    Y Gronfa Ffyniant Gyffredin – 29ain Mehefin 2022;

4.    Y Bwrdd Prosiect Adfywio - Cynigion Prosiect – 29ain Mehefin 2022;

5.    Asesiad o Lety i Sipsiwn a Theithwyr 2022-27 – 13eg Gorffennaf 2022;

6.    Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai – 13eg Gorffennaf 2022;

7.    Gweithdrefn Gorfodi a Chydymffurfio Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) mewn Eiddo Domestig Rhent Preifat – 13eg Gorffennaf 2022.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 12fed Medi 2022.

 

Derbyn ac ystyried yr Adroddiad Sgriwtini canlynol: -

8.

Bwrdd Prosiect Adfywio – Trosolwg Prosiect ac Adroddiad Cynnydd. pdf icon PDF 438 KB