Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 30ain Tachwedd 2021. pdf icon PDF 230 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Cynnig Cyflogadwyedd Rhanbarthol – 24ain Tachwedd 2021;

2.    COVID-19 – Fframwaith Adferiad Economaidd – 8fed Rhagfyr 2021;

3.    Uwchgynllun Drafft Coridor Trecelyn i Risga (Cymoedd Isaf Ebwy a Sirhywi) – 12fed Ionawr 2022;

4.    Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 (Cyd-bwyllgor Craffu) – 19eg Ionawr 2022. 

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Llun, 31ain Ionawr 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023. pdf icon PDF 384 KB

8.

Adroddiad Monitro Cyllideb yr Economi a'r Amgylchedd 2021/22 (Cyfnod 7). pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Chwe Mis Asesiad Perfformiad y Gyfadran 2021/22. pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Asesiad Perfformiad Cyfadran Gwasanaethau Economi a'r Amgylchedd - Diweddariad Chwe Mis 2021/22. pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol: