Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 20fed Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 211 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

6.

Aseiad Perfformiad Cyfadran Diweddariad Chwe Mis 2020. pdf icon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cartrefi Caerffili - Adroddiad Diwedd Blwyddyn - Asesiad Perfformiad y Gyfadran 2020/21. pdf icon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Prosbectws a Chynllun Datblygu Rhaglenni Llywodraeth Cymru (PDP). pdf icon PDF 772 KB

Dogfennau ychwanegol: