Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 13eg Hydref 2020. pdf icon PDF 325 KB

4.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 9fed Rhagfyr 2020. pdf icon PDF 215 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Y Bwrdd Prosiect Adfywio - Cynigion Prosiect – 11eg Tachwedd 2020;

2.    Lleihau, Cynhyrchu, Gwrthbwyso, Prynu (Strategaeth Datgarboneiddio a Chynllun Gweithredu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili) – 25ain Tachwedd 2020;

3.    Estyniad i Ymddeoliad Hyblyg Oherwydd Amgylchiadau Eithriadol - Cartrefi Caerffili (Eitem wedi’i heithrio) – 9fed Rhagfyr 2020.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 25ain Ionawr 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Adroddiad Monitro Cyllideb 2020/21. pdf icon PDF 308 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Monitro Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai - Cyfnod 7 2020/21. pdf icon PDF 407 KB

10.

Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2021/2022. pdf icon PDF 496 KB