Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 28ain Ionawr 2020 pdf icon PDF 238 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 423 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.    Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Grant Thematig - 29ain Ionawr 2020;

2.    ERDF 4.4 Cyfleoedd Cyllido - Ty Du, Nelson - Unedau Cyflogaeth Cam 1 - 12fed Chwefror 2020;

3.    Uwchgynllun Blaenau'r Cymoedd Drafft - 12fed Chwefror 2020;

4.    Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2020/2021 - 12fed Chwefror 2020;

5.    Porth i Gyflogaeth - Academi Sgiliau a Phrentisiaethau Caerffili - 26ain Chwefror 2020;

6.    Adeiladu Man Chwarae Newydd, Pontllan-fraith - 22ain Gorffennaf 2020.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Dydd Mercher, 16eg Medi 2020.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Gwasanaeth Adfywio a Chynllunio #Cymunedau Cryf, Mannau Cynaliadwy - Trosolwg (Cyflwyniad).

8.

Diweddariad Rhaglen Rheoli Asedau ôl-2020 a SATC. pdf icon PDF 367 KB

9.

Taliadau Prydleswyr. pdf icon PDF 897 KB