Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 17eg Medi 2020. pdf icon PDF 353 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 387 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

  1. Gwyliau Rhentu Busnes (Campws Tredomen) oherwydd COVID-19 – 9fed Medi 2020;
  2. Cronfa Buddsoddi Tai Rhanbarth Prifddinas Caerdydd - Safle Cronfa Bwlch Hyfywedd – 9fed Medi;
  3. Cynigion Datblygu Arloesol Cartrefi Caerffili - Llanfabon Drive, Tretomos; The Crescent, Trecenydd ac Ysgol Gyfun Oakdale – 9fed Medi 2020;
  4. Taliadau Prydleswyr – 30ain Medi 2020;
  5. COVID 19 - Fframwaith Adferiad Economaidd – 30ain Medi 2020.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 12fed Hydref 2020.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Lleihau, Cynhyrchu, Gwrthbwyso, Prynu (Strategaeth Datgarboneiddio a Chynllun Gweithredu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili). pdf icon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Digartrefedd. pdf icon PDF 798 KB

9.

Tasglu'r Cymoedd - Gweithgaredd ym Mwrdeistref Sir Caerffili. pdf icon PDF 379 KB

Dogfennau ychwanegol: