Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 26ain Tachwedd 2019. pdf icon PDF 253 KB

4.

Cyfarfod Arbennig o Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 5ed Rhagfyr 2019. pdf icon PDF 240 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 499 KB

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.            Regeneration Board - Project Proposals – 27th November 2019;

2.            Hafod-Yr-Ynys Air Quality Project - Compulsory Purchase Order, Land and Buildings at Woodside Terrace, Hafod-Yr-Ynys – 27th November 2019;

3.            Valleys Task Force Crowdfunding Partnership Proposal – 15th January 2020;

4.            Caerphilly Homes - #BuildingTogether – 15th January 2020.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 27ain Ionawr 2020.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

8.

Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2020/2021. pdf icon PDF 339 KB

9.

Uwchgynllun Blaenau'r Cymoedd Drafft. pdf icon PDF 9 MB