Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 15fed Hydref 2019. pdf icon PDF 230 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 569 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.    Datblygiad Gerddi'r Siartwyr, Pontllanfraith - 30th Hydref 2019.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 25ain Tachwedd 2019.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen o ran Gweithredu a Rheoli Meysydd Parcio'r Cyngor ym mherchnogaeth Priffyrdd. pdf icon PDF 904 KB

8.

Adroddiad ar Gynnydd Cam Terfynol SATC / Cynigion ar gyfer Rhaglen Rheoli Asedau ôl-2020. pdf icon PDF 2 MB

9.

Diweddariad o ran Rôl yr Isadran Gorfodi Tenantiaeth. pdf icon PDF 314 KB

10.

Cartrefi Caerffili – #Cydadeiladu. pdf icon PDF 716 KB