Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 3ydd Medi 2019. pdf icon PDF 227 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 532 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.         Cyfleoedd Cyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 4.4- Ystâd Ddiwydiannol y Lawnt, Rhymni a Thy Du, Nelson - 2il Hydref 2019;

2.         Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddrafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - 2il Hydref 2019;

3.         Stryd Pentrebane, Caerffili - Defnydd posibl o Bwerau'r Gorchymyn Prynu Gorfodol (WEDI EITHRIO) - 2il Hydref 2019;

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 14eg Hydref 2019.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Adroddiad Monitro’r Gyllideb 2019/2020. pdf icon PDF 290 KB

8.

Cwynion, Sylwadau a Chanmoliaeth - Cartrefi Caerffili. pdf icon PDF 346 KB

9.

Monitro'r Gyllideb Cyfrif Cyllid Tai - Cyfnod 4 2019/20. pdf icon PDF 201 KB