Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Cath Forbes-Thompson 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

Penodi Aelodau Cyfetholedig.

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol :-

5.

Cylch Gorchwyl a Methodoleg i'w Hadolygu.