Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Cath Forbes-Thompson 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Adolygiad sir gyfan o weithred a rheolaeth eiddo meysydd parcio priffyrdd y Cyngor. pdf icon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Statws Presennol y Trosolwg Strategol, Cyfundrefn Parcio a Thariffau.