Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn i ddod.

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-er the following minutes: - 

5.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 2il Chwefror 2023. pdf icon PDF 228 KB

6.

Materion yn Codi.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

7.

Cylch Gorchwyl Diweddar ar gyfer Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol. pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyllidebu Cyfranogol – Diweddariad Llafar.

9.

Cyflwyniad ar gyfer y cynlluniau i ymgynghori ar Gytundeb Partneriaeth Sector Gwirfoddol Gwent – Diweddariad Llafar

10.

Grantiau a ddyfarnwyd drwy'r Gronfa Grantiau i'r Sector Gwirfoddol a Chronfa'r Degwm. pdf icon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin - Cyflwyniad.

12.

Diweddariad ar y Cynllun Llesiant - Cyflwyniad.

13.

Eitemau o ddiddordeb yn y Sector Gwirfoddol gan Bartneriaid y Gytundeb.