Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 23 Medi 2021. pdf icon PDF 226 KB

4.

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)/Ymgyrch Rhuban Gwyn (Cyflwyniad).

5.

Rhaglen Plannu Coed (Cyflwyniad).

6.

Grantiau Bach i'r Sector Gwirfoddol (Diweddariad Llafar).

7.

Asesiad a Chynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (Diweddariad Llafar).

8.

Eitemau o ddiddordeb yn y Sector Gwirfoddol gan Bartneriaid y Gytundeb.