Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Remote Meeting Via 'Microsoft Teams'

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion. 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Cabinet Hawliau'r Tramwy am 15 Ionawr 2021. pdf icon PDF 216 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cabinet 2 Hydref 2020 a 15 Ionawr 2021 - Hawliau Tramwy Cyhoeddus Gohiriedig: - Cais am Orchymyn o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 i ddargyfeirio Llwybr Troed Cyhoeddus 54 Caerffili - Effeithir arno gan Ddatblygiad a Roddwyd gan Ganiatâd Cynllunion. pdf icon PDF 10 MB