Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Conference Room, First Floor, Penallta House, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Archwilio a Disgyblu ar 20 Rhagfyr 2017. pdf icon PDF 128 KB

4.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem(au):- pdf icon PDF 44 KB

5.

I Benderfynu Materion yn Codi O ran Penodi Person Annibynnol Dynodedig. (Diweddariad ar Lafar).