Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn i ddod.

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

5.

Grantiau i'r Panel Sector Gwirfoddol a gynhaliwyd ar 3ydd Mawrth 2022. pdf icon PDF 203 KB

Derbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol gan y Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151:-

 

6.

Ceisiadau am Gymorth Ariannol. pdf icon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol: