Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Grantiau i'r Panel Sector Gwirfoddol a gynhaliwyd ar 21 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 210 KB

Derbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol gan y Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151:-

4.

Ceisiadau am Gymorth Ariannol. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol: