Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Amy Dredge 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

 

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cyfarfod Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a gynhelir ar 1ain Mawrth 2017. pdf icon PDF 142 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

5.

Canllawiau dedfrydu Iechyd a Diogelwch: Blwyddyn yn ddiweddarach: Cyflwyniad gan Peter Bennet, Cyfreithiwyr Dolmans.

6.

Perfformiad Iechyd a Diogelwch 16/17 - Adroddiad Interim. pdf icon PDF 111 KB

7.

Gorfodi Iechyd a Diogelwch - Diweddariad Llafar.

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol

8.

Ystadegau Damweiniau Chwarterol.Ionawr - Mawrth 2017. pdf icon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariadau Iechyd a Diogelwch. pdf icon PDF 108 KB

 * Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Amy Dredge, 01443 863100, erbyn 10.00am ar ddydd Gwener, 30ain Mehefin 2017.