Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

Er mwyn penodi Cadeirydd yr Is-bwyllgor Cyswllt â Chynghorau Cymuned am y flwyddyn i ddod.

2.

Er mwyn penodi Is-gadeirydd yr Is-bwyllgor Cyswllt â Chynghorau Cymuned am y flwyddyn i ddod.

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn a nodi y cofnodion canlynol:-

5.

Cyswllt Cynghorau Cymuned a gynhaliwyd ar 24 Gorffennaf 2023. pdf icon PDF 220 KB

6.

Materion yn Codi.

7.

Diweddariad ar Fai Di-dor a Threfniadau Torri Gwair (Cyflwyniad).

8.

Diweddariad ar Adolygiad Cymunedol y Comisiwn Ffiniau (Cyflwyniad).

I drafod y materion canlynol a godwyd gan y Pwyllgor Cyswllt Cyngor Tref a Chymuned:

9.

Nodyn Briffio ar Faterion a Godwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned. pdf icon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol: