Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi cadeirydd ac is-gadeirydd i CYSAG Caerffili.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

4.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) – 12fed Tachwedd 2020. pdf icon PDF 229 KB

5.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

6.

Diweddariad ar Aelodaeth CYSAG. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol CYSAG Caerffili 2020-2021. pdf icon PDF 7 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ymateb CYSAG Caerffili i’r Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gwricwlwm i Gymru Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. pdf icon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar Ddatblygu Cwricwlwm.

10.

Diweddariadau gan Gwricwlwm i Gymru (diweddariad ar lafar).

11.

Diwrnod Coffa’r Holocost 2022. pdf icon PDF 302 KB

12.

Amserlen Cyfarfodydd 2022. pdf icon PDF 177 KB

CCYSAGauC:-

 

 

13.

Derbyn a nodi'r cofnodion o cyfarfod rhithwir hydref CYSAG Cymru a Cyfarfod Blynyddol ar 7fed Hydref 2020. pdf icon PDF 484 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Derbyn a nodi'r cofnodion o cyfarfod rhithwir gwanwyn CYSAG Cymru yn cael ei gynnal gan Caerffili ar 23ain Mawrth 2021. pdf icon PDF 549 KB

15.

Derbyn a nodi'r cofnodion o cyfarfod rhithwir haf CYSAG Cymru yn cael ei gynnal gan Powys ar 16eg Mehefin 2021. pdf icon PDF 495 KB

16.

Adborth o cyfarfod rhithwir hydref CYSAG Cymru yn cael ei gynnal gan Torfaen ar 23ain Tachwedd 2021 (diweddariad ar lafar)

17.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC (diweddariad ar lafar):-

 

Dyddiadau cyfarfod i'w cadarnhau.