Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) - 23ain Hydref 2019. pdf icon PDF 318 KB

4.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

5.

Adroddiad Blynyddol SACRE Caerffili 2019-2020. pdf icon PDF 22 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ymatebion CYSAG Caerffili i’r Ymgynghoriadau Diweddar ar Gwricwlwm Cymru 2022. pdf icon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

CCYSAGauC:-

 

7.

Derbyn a nodi'r cofnodion o gyfarfod Cymdeithas CYSAG Cymru yn Aberaeron ar 21 Tachwedd 2019. pdf icon PDF 1007 KB

8.

Derbyn a nodi Adroddiad Gweithgareddau 2019-2020 Cymdeithas CYSAG Cymru. pdf icon PDF 224 KB

9.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC ( (diweddariad ar lafar).