Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Ebwy , Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) - 13eg Mehefin 2018. pdf icon PDF 325 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

4.

Diweddariad ar Aelodaeth CYSAG a Chylch Gorchwyl Diwygiedig. pdf icon PDF 212 KB

5.

Adroddiad Blynyddol SACRE Caerffili 2017-2018. pdf icon PDF 416 KB

6.

Diweddariad ar Ddatblygu Cwricwlwm. pdf icon PDF 470 KB

7.

Adroddiad Thematig Estyn - Addysg Grefyddol yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 (Mehefin 2018). pdf icon PDF 190 KB

8.

Bwletin Newyddion CYSAG (diweddariad llafar).

9.

Monitro Darpariaeth a Safonau - Adroddiadau Arolygu Ysgolion Caerffili. pdf icon PDF 324 KB

10.

Diweddariad ar y Tynnu'n ôl o'r Arolwg AG (diweddariad llafar).

11.

Diwrnod Coffa’r Holocost 2019. pdf icon PDF 188 KB

12.

Yr Adroddiad Terfynol gan y Comisiwn ar Addysg Grefyddol yn Lloegr. pdf icon PDF 421 KB

13.

Gohebiaeth (diweddariad ar lafar).

14.

Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf CYSAG (diweddariad llafar).

CCYSAGauC:-

15.

Adborth gan Gyfarfod CCYSAGauC yn Ynys Môn ar 6ed Gorffennaf 2018. pdf icon PDF 362 KB

16.

I dderbyn Cyfansoddiad Diwygiedig 2018 CCYSAGauC. pdf icon PDF 140 KB

17.

Cynrychiolaeth yn y Cyfarfod CCYSAGauC sydd ar ddod yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, ar 20fed Tachwedd 2018 (diweddariad llafar).