Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Cyfarfod digidol Trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

3.

Cofnodion y Fforwm Mynediad Lleol Caerffili a gynhaliwyd ar 3ydd Medi 2021. pdf icon PDF 257 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Penodi Is-gadeirydd y Fforwm Mynediad Lleol Caerffili.

6.

Cyfarfod Cenedlaethol Cadeiryddion Fforwm Mynediad Lleol - 9fed Tachwedd 2021.

7.

Diweddariad Hawliau Tramwy Cyffredinol.

8.

Diweddariadau gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

9.

Adolygu addasiadau arfaethedig Tramwy Cyhoeddus Gohiriedig yng Goedwig Cwmcarn (Cyflwyniad ynghlwm). pdf icon PDF 2 MB

10.

Cynllunio.

11.

Croesfannau rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yng Nghwm Rhymni.

12.

Grantiau/Cyllid.

13.

Dyddiadau a fformat o’r Cyfarfodydd y Fforwm Mynediad Lleol Caerffili ar gyfer 2022.

Dydd Gwener 4ydd Mawrth 2022;

Dydd Gwener 17eg Mehefin 2022;

Dydd Gwener 16eg Medi 2022;

Dydd Gwener 25ain Tachwedd 2022.

14.

Unrhyw Fater Arall.