Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Cofnodion y Fforwm Mynediad Lleol Caerffili a gynhaliwyd ar 4ydd Mehefin 2021. pdf icon PDF 220 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Briff ar Ddiwygio Mynediad.

6.

Diweddariad Hawliau Tramwy Cyffredinol.

7.

Cyfoeth Naturiol Cymru.

8.

Asesiad Effaith Integredig mewn perthynas â Hawliau Tramwy.

9.

Cynllunio.

10.

Croesfannau rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yng Nghwm Rhymni.

11.

Grantiau/Cyllid.

12.

Menter Gwirfoddoli Cerddwyr.

13.

Taith Gerdded Heriau Caerffili.

14.

Unrhyw Fater Arall.