Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital meeting via MicrosoftTeams

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Cofnodion Fforwm Mynediad Lleol Caerffili a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2021. pdf icon PDF 405 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Adroddiad y Cadeirydd.

6.

Grid Gwyrdd Gwent.

7.

Diweddariad Hawliau Tramwy Cyffredinol.

8.

Côd Cefn Gwlad.

9.

Diweddariadau gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

10.

Gorchmynion Blaenoriaeth.

11.

Croesfannau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru.

12.

Beicio ar Lwybrau Troed.

13.

Grantiau.

14.

Taith Gerdded y Gyfres Heriau 2022.

15.

Trefniadau ar gyfer y Cyfarfod Nesaf.

16.

Unrhyw Fater Arall.