Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Virtual Meeting via 'Microsoft Teams'

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2021. pdf icon PDF 259 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Cynllun Teithio Llesol.

6.

Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

7.

Cynrychiolydd y Cyngor.

8.

Pwyllgor Cyfansoddiad Hawliau Tramwy.

9.

Rheolau Sefydlog y FfMLl.

10.

Gwaith Hawliau Tramwy.

11.

Grantiau.

12.

Her Taith Gerdded.

13.

Unrhyw Fater Arall.