Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Remote Meeting via 'Microsoft Teams'.

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2020. pdf icon PDF 233 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Tir sy'n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

6.

Briff ar Ddiwygio Mynediad.

7.

Newidiadau Arfaethedig i'r Fforwm Mynediad Lleol.

8.

Hawliau Tramwy Presennol Caerffili.

9.

Beth sydd wedi bod yn digwydd gyda Hawliau Tramwy yn ystod y cyfyngiadau symud.

10.

Grantiau.

11.

Taflenni Teithiau Cerdded.

12.

Her Taith Gerdded.

13.

Arolygiaeth Gynllunio.

14.

Taliadau Parcio Ceir.

15.

Gwefan Cefn Gwlad.

16.

Unrhyw Fater Arall.