Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

Croeso.

2.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

5.

Fforwm Mynediad Lleol Caerffili a gynhaliwyd ar 7ed Mehefin 2019. pdf icon PDF 243 KB

6.

Materion sy'n codi o'r cofnodion

7.

Diweddariad o Gyfarfod Blynyddol Cadeiryddion ac Ysgrifenyddion Fforymau Mynediad Lleol

8.

Cyflwyniad ar Hawliau Tramwy Presennol Caerffili

9.

Cyflwyniad ar Grantiau.

10.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

11.

Aelodaeth.

12.

Hyfforddiant y Dyfodol.

13.

Unrhyw Fater Arall/ Pynciau i'w Trafod yn y Cyfarfod Nesaf.

14.

Dyddiad a Lleoliad ar gyfer Cyfarfodydd y Dyfodol.