Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kim Houghton 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Fforwm Mynediad Lleol Caerffili a gynhaliwyd ar 7 Medi 2018. pdf icon PDF 364 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Cynigion - Tir Comin Merthyr a Gelligaer (cyflwyniad).

6.

Adroddiad Diweddaru'r Cadeirydd (ar lafar).

7.

Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd (ar lafar).

8.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ar lafar).

9.

Diweddariad ar Orchmynion Addasu Mapiau Diffiniol (ar lafar).

10.

Cyllid (ar lafar).

11.

Gwefan (arddangosiad).

12.

Oddi ar y Ffordd (ar lafar).

13.

Taith Gerdded y Gyfres Heriau 2019 (ar lafar).

14.

Unrhyw Fater Arall.