Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kim Houghton 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Cofnodion o'r Cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 8fed Mehefin 2018. pdf icon PDF 245 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Partneriaeth Tirwedd Caerffili. (Mr O. Ashton)

6.

Adroddiad Diweddaraf y Cadeirydd. (Mr W. Lyndsey)

7.

Diweddaraf ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy. (Mr A. Fleming)

8.

Diweddaraf am Gyllid. (Mr P. Griffiths)

9.

Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd. (Mr P. Griffiths)

10.

Tudalen we Gwasanaethau Cefn Gwlad a Thirwedd. (Mr P. Griffiths)

11.

Materion Cynllunio. (Mr P. Griffiths)

12.

Cerbydau Oddi ar y Ffordd. (Mr P. Grifiths)

13.

Unrhyw Fater Arall.