Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Apwyntiadau 8 Mawrth 2021. pdf icon PDF 97 KB

4.

Pwyllgor Apwyntiadau 22 Mawrth 2021. pdf icon PDF 97 KB

5.

Pwyllgor Apwyntiadau 28 Mawrth 2021. pdf icon PDF 98 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr eitem(au) canlynol, sydd ym marn y swyddog priodol yn eitemau eithriedig gan gymryd i ystyriaeth prawf budd y cyhoedd ac y dylid eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod. Mae prawf budd y cyhoedd ynghlwm. pdf icon PDF 126 KB

7.

Llunio rhestr fer o ymgeiswyr i symud ymlaen i'r Ganolfan Asesu fel rhan o'r broses recriwtio ar gyfer y swydd Prif Swyddog Tai.