Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Sirhowy Room - Penallta House

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2022. pdf icon PDF 234 KB

4.

Arbennig Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2022. pdf icon PDF 214 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2021/22 – 30 Tachwedd 2022

2.    Adroddiad Hunanasesu Drafft Ar Gyfer 2021/22 – 30 Tachwedd 2022

3.    Strategaeth Seiberddiogelwch 2022-2025 – 30 Tachwedd   2022

4.    Diweddariad Ar Yr Agenda Diwygio Caffael Ac I Ymestyn Rhaglen Gaffael (Strategaeth) Y Cyngor Am Gyfnod O Hyd At Ddeunaw (18) Mis – 30 Tachwedd 2022

5.    Cyfnod Cau’r Y Nadolig – 30 Tachwedd 2022

6.    Polisïau Ystwyth – 14 Rhagfyr 2022

7.    Sylfaen Treth y Cyngor 2023-2024 – 14 Rhagfyr 2022

 

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Gwener, 20 Ionawr 2023.

 

 I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

 

 

8.

Archwilio Cymru yn y gwanwyn - adroddiad gweithlu Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 284 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Strategaeth Gyfalaf 2023/2024. pdf icon PDF 172 KB

10.

Strategaeth Flynyddol Rheolaeth Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a Pholisi Darpariaeth Refeniw Lleiaf ar Gyfer 2023/2024. pdf icon PDF 704 KB

Dogfennau ychwanegol: