Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Sirhowy Room - Penallta House

Cyswllt: Julie Lloyd 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2022. pdf icon PDF 250 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden A Lletygarwch 2022/2023 Llywodraeth Cymru;

2.    Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw Yr Awdurdod Cyfan (Mis 9) – 23 Chwefror 2022;

3.    Hyb Dysgu a Chymorth Cymunedol yn Llyfrgell Rhymni – 9 Mawrth 2022;

4.    Asesiad Perfformiad CorfforaetholDiweddariad Che Mis 2021 – 9 Mawrth 2022;

5.    Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2021 – 9 Mawrth 2022;

6.    Strategaeth Pum Mlynedd ar gyfer y Gymraeg 2022--2027 – 9 Mawrth 2022;

7.    Cyhoeddi Data am Fwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2021 – Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydday Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 – 23 Mawrth 2022;

8.    Cynllun Cymorth Cotau Byw Llywodraeth Cymru – 13 Ebrill 2022;

9.    Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2021-2022  - 15 Mehefin 2022. 

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Llun, 11 Gorffennaf 2022.

 

 

 I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor - Heriau a Materion Allweddol.

Dogfennau ychwanegol: