Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 20fed Ionawr 2022. pdf icon PDF 239 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 (Cyd-bwyllgor Craffu) – 19eg Ionawr 2022.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Llun, 21ain Chwefror 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Diweddariad Chwe Mis Asesiad Perfformiad y Gyfadran 2021/22. pdf icon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2021. pdf icon PDF 307 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw yr Awdurdod Cyfan (Mis 9). pdf icon PDF 284 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Y Diweddaraf ar Gronfeydd Wrth Gefn. pdf icon PDF 290 KB

Dogfennau ychwanegol: