Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 9fed Tachwedd 2021. pdf icon PDF 224 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Strategaeth Fasnachol a BuddsoddiDiweddariad Cynnydd 12 Mis – 10fed Tachwedd 2021;  

2.    Cynllun Prosiect Digartrefedd – 10fed Tachwedd 2021;   

3.    Diweddariad 6-mis y Strategaeth DrawsnewidTîm Caerffili - Gwell Gyda'n Gilydd’ – 24ain Tachwedd, 2021;

4.    Rhyddhad Ardrethi Busnes - Cyllid LlC – 24ain Tachwedd, 2021;

5.    Sylfaen Treth y Cyngor 2022/2023 – 8fed Rhagfyr, 2021;

6.    Gweithredu Datrysiad Cyfarfod Hybrid – 8fed Rhagfyr, 2021.

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Mercher, 19eg Ionawr 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Adroddiad Monitro Gwariant Cyfalaf 2021/22 (Cyfnod 7). pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Flynyddol Rheoli’r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 696 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Strategaeth Gyfalaf 2022/2023. pdf icon PDF 265 KB