Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 28ain Medi 2021. pdf icon PDF 293 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Strategaeth Datblygu'r Gweithlu 2021-24 – 29ain Medi 2021;

2.    Strategaeth Lles Gweithwyr 2021-24 – 29ain Medi 2021;

3.    Trefniadau cau dros y Nadolig 2021 – 29ain Medi 2021;

4.    Adroddiad AtodolRheoli Risg Adeiladu a Gwasanaethu ar Lefel Rhybudd Sero – 29ain Medi 2021;

5.    Dileu Dyledion Dros £20,000 - Ôl-ddyledion Cyfraddau Busnes ar gyfer Cwmnïau Cyfyngedig – 13eg Hydref 2021;

6.    Asesiad Perfformiad Corfforaethol - Diweddariad Chwe Mis 2021 – 27ain Hydref 2021; 

7.    Strategaeth Tai Leol 2021-26 – 27ain Hydref 2021;  

8.    Adolygiad Cynllun Corfforaethol 2018-2023 ac Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21 –27ain Hydref 2021. 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Llun, 8fed Tachweddi 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Diweddariad 6-mis Strategaeth Drawsnewid Tîm Caerffili –Yn Well Gyda'n Gilydd. pdf icon PDF 829 KB

8.

Adroddiad Monitro Cyllideb Gwasanaethau Corfforaethol a Chyllid Amrywiol 2021/22 (Cyfnod 5). pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol: