Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 25 Mai 2021. pdf icon PDF 224 KB

4.

Arbennig Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021. pdf icon PDF 137 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Strategaeth TGCh arfaethedig – 9fed Mehefin 2021;

2.    Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-2021 – 9fed Mehefin 2021;

3.    Cynllun Gwirfoddoli i Weithwyr – 9fed Mehefin 2021;

4.    Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol Swyddfa Archwilio Cymru - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – 23ain Mehefin 2021;

5.    Alldro Cyfalaf Dros Dro 2020/21 – 23ain Mehefin 2021;

6.    Adolygiad O Ddarparu Llywodraethu Da: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – 23ain Mehefin 2021;

7.    Polisi Gwerth Cymdeithasol a Mabwysiadu'r Fframwaith Themâu, Canlyniadau a Mesurau

8.    Alldro Refeniw Dros Dro ar gyfer 2020/21 – 7fed Gorffennaf 2021;

9.    Cynllun Kickstart – 7fed Gorffennaf 2021;

10.  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Cynigion ar gyfer Gwasgariad Lloches ac Adleoli Affganiaid – 7fed Gorffennaf 2021;

11.  Cronfa Ymrymuso'r Gymuned – 21ain Gorffennaf 2021;

12.  Fframwaith Strategol ar gyfer AdferiadCynnydd – 1af Medi 2021;

13.  Rheoli Risg Adeiladau a Gwasanaethau ar Lefel Rhybudd Sero – 1af Medi 2021;

14.  Darparu Cynllun Buddion a Chydnabod Staff – 15fed Medi 2021.

 

 

 

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Llun, 27ain Medi 2021.

. 

8.

Derbyn Hysbysiad o Gynnig – Adolygiad o Gyfansoddiad y Cyngor a Phrotocol Aelodau. pdf icon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

9.

Strategaeth Datblygu'r Gweithlu 2021-24. pdf icon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Strategaeth Lles Gweithwyr 2020-24. pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Asesiad Perfformiad y Gyfadran – Cymunedau – Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2020/21. pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol: