Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 27 Medi 2022. pdf icon PDF 387 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

.

1.    Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliYmateb I’r Argyfwng Costau Byw – 26 Medi 2022.

2.    Adroddiad Alldro Refeniw Dros Dro ar gyfer 2021/22 – 26 Medi 2022.

3.    Diweddariad ar Weithio Ystwuth – 5 Hydref 2022.

4.    Llunio’r Polisi ar Gasglu Arian Parod – 5 Hydref 2022. 

5.    Adroddiad Blynyddol ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth I law ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 2022 – 19 Hydref 2022.

6.    Protocol Interim ar y Cyd ar gyfer Cyfraddau Milltiroedd mewn Awdurdodau Lleol – 19 Hydref 2022.

7.    Cyflog Byw Sylfaenol 2022 – 19 Hydref 2022.

8.    Gallu’r gweithlu a heriau cysylltiedig – 19 Hydref 2022.

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Llun, 7 Tachwedd 2022.

 

 I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

 

7.

Cynnig ar gyfer Datblygu Hybiau Cymunedol pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar yr Agenda Diwygio Caffael ac i Ymestyn Rhaglen Caffael (Strategaeth) y Cyngor am gyfnod o hyd at ddeunaw (18) Mis. pdf icon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Archwilio Cymru, Llamu Ymlaen - Asedau Gorffennaf 2022 pdf icon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol: