Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 23 Chwefror 2021. pdf icon PDF 121 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Trosglwyddo Gwyliau Blynddol 2020 – 24ain Chwefror 2021;

2.    Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw'r Awdurdod Cyfan (Cyfnod 9) – 24ain Chwefror 2021;

3.    Cyhoeddi Data Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2020 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 –17eg Mawrth 2021;

4.    Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Adroddiad Monitro A Gwella Blynddol 2019-2020 – 24ain Mawrth 2021; 

5.    Adolygiad o'r Polisi Cwynion Corfforaethol a Pholisi Ymddygiad Annerbyniol – 24ain Mawrth 2021.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar Ddydd Iau, 1af Ebrill 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Diweddariad 6-mis Strategaeth Drawsnewid Tîm Caerffili –Yn Well Gyda'n Gilydd. pdf icon PDF 389 KB