Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2021. pdf icon PDF 237 KB

4.

Arbennig Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2021. pdf icon PDF 131 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

  1. Cynigion Cyllideb Drafft ar gyfer 2021/22 – 13eg Ionawr 2021;
  2. Polisi Rheoli Legionella – 10fed Chwefror 2021;
  3. Cynllun Beicio i'r Gwaith – 10fed Chwefror 2021;
  4. Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili - Crynodeb o Archwiliad Blynyddol 2020 – 10fed Chwefror 2021;
  5. Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2021/22 a'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig– 17eg Chwefror 2021.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun,22ain Chwefror 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Aseiad Perfformiad Cyfadran Diweddariad Chwe Mis 2020. pdf icon PDF 383 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dangosyddion Darbodus Rheoli'r Trysorlys ac Ariannu Cyfalaf - Adroddiad Monitro Chwarter 3 (1 Ebrill 2020 i 31 Rhagfyr 2020). pdf icon PDF 332 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw yr Awdurdod Cyfan (Cyfnod 9). pdf icon PDF 295 KB

Dogfennau ychwanegol: