Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 10fed Tachwedd 2020. pdf icon PDF 223 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.    Sylfaen Treth y Cyngor 2021/2022 – 9fed Rhagfyr 2020;

2.    Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi – 9fed Rhagfyr 2020;

3.    Ymatebion Drafft i Reoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain 2021 a Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) (Cymru) 2021 – 16eg Rhagfyr 2020.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun,11eg Ionawr 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Gwasanaethau Corfforaethol a Chyllid Amrywiol - Adroddiad Monitro Cyllideb 2020/21 (Cyfnod 7). pdf icon PDF 489 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Strategaeth Gyfalaf 2021/2022. pdf icon PDF 294 KB

9.

Strategaeth Flynyddol Rheoli Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer 2021/22. pdf icon PDF 686 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Y Diweddaraf ar Gronfeydd Wrth Gefn. pdf icon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol: