Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting - Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 25ain Chwefror 2020. pdf icon PDF 230 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 401 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.         Fframwaith Perfformiad Newydd 2020 – 26ain Chwefror 2020;

2.         Fframwaith Ymgynghori ac Ymgysylltu – 26ain Chwefror 2020;

3.         Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Amcanion a Chamau Gweithredu 2020-2024 – 11eg Mawrth 2020;

4.         Cyhoeddi Data am y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010; (Dyletswyddau Penodol Ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 – 11eg Mawrth 2020;

5.         Storm Dennis – 11eg Mawrth 2020;

6.         Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2019-2020 – 24ain Mehefin 2020;

7.         Ymateb y Cyngor i'r Pandemig Coronafeirws – 24ain Mehefin 2020;

8.         Trefniadau Gwneud Penderfyniadau COVID-19 – 24ain Mehefin 2020;

9.         Alldro Dros Dro ar gyfer 2019/20 – 1af Gorffennaf 2020;

10.       Cryfhau TîmCaerffili – 22ain Gorffennaf 2020;

11.       Ymateb cymunedol - Cysylltu'r Gymuned - cynllun cyfeillion – 30ain Gorffennaf 2020;

12.       Cynllun Ailsefydlu'r Deyrnas Unedig – 9fed Medi 2020;

13.       Gwyliau Rhentu Busnes (Campws Tredomen) oherwydd COVID-19 – 9fed Medi 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun,28ain Medi 2020.

 

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Gweithio Hyblyg. pdf icon PDF 757 KB

8.

Trin Arian Parod. pdf icon PDF 817 KB

9.

Gwasanaeth Arlwyo Heb Arian - Ysgolion. pdf icon PDF 753 KB