Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 9fed Gorffennaf 2019. pdf icon PDF 229 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 492 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Adolygiad o'r Cynllun Corfforaethol (2018-2023) 2019 – 10fed Gorffennaf 2019;

2.    Ystyried Cais Galw i Mewn - Newidiadau Arfaethedig mewn Ffioedd a Thaliadau – 10fed Gorffennaf 2019;

3.    Y Lluoedd Arfog - Cynllun Gwarantu Cyfweliad – 10fed Gorffennaf 2019;

4.    Blaenraglen Waith y Cabinet – 10fed Gorffennaf 2019;

5.    Blaenraglen Waith y Cabinet – 18fed Medi 2019.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Gwener, 30ain Medi 2019.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Alldro Cyfalaf 2018/19. pdf icon PDF 297 KB

8.

Gwasanaethau Corfforaethol a Chyllid Amrywiol – Adroddiad Monitro Cyllideb 2019/20 (Cyfnod 4). pdf icon PDF 217 KB

9.

Rhaglen Gaffael (2018–2023) a Llywodraethu Gwybodaeth – Diweddariad. pdf icon PDF 1 MB