Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 14eg Ionawr 2020 pdf icon PDF 164 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 647 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Diweddariad ar Gronfeydd. – 29ain Ionawr 2020;

2.    Pennu Cynllun Rhyddhad Dewisol penodol mewn perthynas â Chyllid Grant 2019/20 Llywodraeth Cymru29ain Ionawr  2020;

3.    Cynigion Cyllideb Terfynol 2020/21 – 12fed Chwefror 2020.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 24ain Chwefror 2020.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Adroddiad Monitro - Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus y Cyllid Cyfalaf - Chwarter 3 (1 Ebrill 2019 i 31 Rhagfyr 2019). pdf icon PDF 342 KB

8.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Amcanion a Chamau Gweithredu 2020-2024. pdf icon PDF 1 MB

9.

Gweithdrefnau Recriwtio Mwy Diogel a Pholisïau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). pdf icon PDF 3 MB