Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 12fed Tachwedd 2019. pdf icon PDF 242 KB

4.

Arbennig Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 11eg Rhagfyr 2019. pdf icon PDF 147 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 519 KB

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2020/21 – 13eg Tachwedd 2019;

2.    #TîmCaerffili - Strategaeth Trawsnewid 'Yn Well Gyda'n Gilydd' - Diweddariad 6 mis – 27ain Tachwedd 2019;

3.    Sylfaen Treth y Cyngor 2020/2021 – 11eg Rhagfyr 2019.

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 13eg Ionawr 2020.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Diweddariad ar Gronfeydd. pdf icon PDF 186 KB

9.

Strategaeth Flynyddol Rheoli'r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darparu Refeniw Isaf ar gyfer 2020/21. pdf icon PDF 920 KB

10.

Fframwaith Ymgynghori ac Ymgysylltu 2020-2025. pdf icon PDF 2 MB