Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 1af Hydref 2019. pdf icon PDF 235 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 680 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Cod Llywodraethu Corfforaethol a Chylch Gorchwyl ar gyfer Panel Adolygu Llywodraethu Corfforaethol wedi'u diweddaru – 2ail Hydref 2019;

2.    Adroddiad Gwella Blynyddol 2018/19 – 16eg Hydref 2019;

3.    Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2018/19 – 16eg Hydref 2019.

 

 

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 11eg Tachwedd 2019.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

#TîmCaerffili – Strategaeth Trawsnewid ‘Yn Well Gyda'n Gilydd’ – Diweddariad 6 mis. pdf icon PDF 444 KB

8.

Absenoldeb oherwydd salwch o fewn y Cyngor. pdf icon PDF 271 KB

9.

Adroddiad Monitro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Cyllido Cyfalaf Chwarter 1 a Chwarter 2 (1 Ebrill 2019 i 30 Medi 2019). pdf icon PDF 263 KB