Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 12fed Mawrth 2019. pdf icon PDF 324 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn. pdf icon PDF 227 KB

1.         Ystyried Cais Galw i Mewn  - Newidiadau arfaethedig mewn ffioedd a thaliadau – Cabinet 27ain Mawrth 2019.                          

 

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. pdf icon PDF 627 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.         Ailbroffilio Rhaglen SATC a Rhaglen Gyfalaf Cyfrif Refeniw Tai 2019/20 - 13eg Mawrth 2019;

2.         Cynllun Ymddeol Hyblyg - 13eg Mawrth 2019;

3.         Blaenraglen Waith y Cabinet -13eg Mawrth 2019;

4.         Cronfa'r Degwm - 27ain Mawrth 2019;

5.         Cyhoeddi Data am y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol Ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 - 27ain Mawrth 2019;

6.         Newidiadau arfaethedig mewn ffioedd a thaliadau - 27ain Mawrth 2019;

7.         Mabwysiadu Cynllun Llywodraeth Cymru (Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu) 2019/20 - Cyllid Grant - 24ain Ebrill 2019.

 

 

 

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Gwener, 24ain Mai 2019.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Ymarfer Cynllunio’r Gweithlu. pdf icon PDF 250 KB

8.

Strategaeth Trawsffurfio Caerffili’r Dyfodol- #TîmCaerffili - Yn Well Gyda’n Gilydd. pdf icon PDF 3 MB

9.

Strategaeth Cwsmeriaid a Digidol a Chynllun Gweithredu Strategol pdf icon PDF 7 MB

10.

Egwyddorion ar Weithredu “Office 365”. pdf icon PDF 498 KB