Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 26ain Medi 2022. pdf icon PDF 229 KB

4.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 19eg Hydref 2022. pdf icon PDF 217 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Rhaglen Cymunedau Dysgu CynaliadwyAdroddiad Diweddaru Ehangiad Ysgol Cae'r Drindod – 5ed Hydref 2022;

2.    Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2021/22 (Cydbwyllgor Craffu) – 30ain Tachwedd 2022;

3.    Adroddiad Hunanasesu Drafft Ar Gyfer 2021/22 (Cydbwyllgor Craffu) – 30ain Tachwedd 2022;

4.    Strategaeth Addysg – 30ain Tachwedd 2022;

5.    Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023/24 (Cydbwyllgor Craffu) – 18fed Ionawr 2023.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 13eg Chwefror 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Blynyddoedd Cynnar – Ehangu Dechrau'n Deg a'r Rhaglen Gyfalaf. pdf icon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg – Cynllun Gweithredu 5 Mlynedd. pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ffurfioli Model y Gwasanaeth Ieuenctid. pdf icon PDF 217 KB