Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd ar 15fed Chwefror 2022. pdf icon PDF 214 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

  1. Cynigion Y Gyllideb Ar Gyfer 2022/23 A'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig – 23ain Chwefror 2022;
  2. Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg 2022-2025 – 23ain Mawrth 2022;
  3. Ysgolion yr 21ain Ganrif - Cynnig Band B - Adroddiad Gwrthwynebiad Statudol Ar Gyfer: Ysgol Iau Llancaeach/Ysgol Fabanod Llanfabon – 6ed Ebrill 2022;
  4. Tynnu'n ôl o Athrofa Crymlyn – 13eg Ebrill 2022;
  5. Cytundebau Cartref i Ysgol/Coleg - Amrywio Cytundeb – 13eg Ebrill 2022;
  6. Cynnig Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif - Diweddariad Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon (Eithriedig) – 13eg Ebrill 2022.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 4ydd Gorffennaf 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Adroddiad Diweddaru - Y Cwricwlwm Newydd i Gymru. pdf icon PDF 274 KB

8.

Strategaeth Uchelgeisiau a Rennir 2019-2022. pdf icon PDF 384 KB

9.

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol - Diweddariad. pdf icon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol: